Originál privilegia Karla IV. v muzeu do konce týdne

Originál privilegia Karla IV. v muzeu do konce týdne
Originál listiny Karla IV. ze 17. 5. 1362

Od středy 19. dubna do neděle 23. dubna bude na výstavě Ostrava nevídaná v Ostravském muzeu představen veřejnosti další unikátní originál historického dokumentu, a to privilegium vydané Karlem IV. v roce 1362, kterým tento významný panovník povolil v našem městě konání výročního trhu.

Na výstavě Ostrava nevídaná jsou po dobu jejího konání kromě faksimilí některých historických listin významných pro Ostravu vždy na omezenou dobu vystaveny také jejich originály. Po závěti biskupa Bruna s první písemnou zmínkou o Ostravě to bude jako druhé v pořadí do konce tohoto týdne privilegium Karla IV., jímž městu uděluje právo konání výročního trhu. Jedná se zároveň o nejstarší dochovanou písemnost ve sbírkách Archivu města Ostravy. Byla vydána v Opavě 17. 5. 1362.

Po zralé úvaze a po poradě s knížaty, barony a našimi věrnými s plným vědomím dáváme, udělujeme a touto listinou darujeme z naší vrozené dobrotivosti a z moci českého krále měšťanům a všem obyvatelům tohoto města jarmark neboli výroční trh se všemi obvyklými a k tomu patřícími právy, privilegii, svobodami, imunitami, výsadami a obyčeji.

Rozhodujeme a tímto výnosem českého krále ustanovujeme, že se má takovýto jarmark neboli výroční trh v tomto městě konat každoročně od nynějška do budoucna, počínaje nynějškem vždy osm dní před a osm dní po svátku Nanebevstoupení Páně, a že sem mají všichni kupci volný přístup,“ je mimo jiné v této listině uvedeno (přepis a překlad z latiny Richard Psík, Ostravská univerzita).

Toto privilegium dokumentuje význam Ostravy ve vrcholném středověku jako významného střediska pro biskupské vesnice v okolí. Jádro města tvořilo čtyřúhelníkové náměstí, které se ve stejném místě zachovalo dodnes (Masarykovo náměstí). Právě na něm se konal od roku 1362 výroční trh, který se stal impulsem pro rozvoj hospodářství a řemesel na území města i v jeho okolí.