V Ostravském muzeu bude vystaven poslední z vzácných originálů

V Ostravském muzeu bude vystaven poslední z vzácných originálů
Z nejstarších dějin Ostravy.

Ostravské muzeum prezentuje už od března na výstavě nazvané Ostrava nevídaná na cestě ke své velikosti nejen průřez bohatými dějinami našeho města, ale především předměty, které ještě širší veřejnost neměla nikde možnost vidět. Výstava je připravená k 750. výročí první dochované písemné zmínky o Ostravě.

Pokud jste tuto mimořádnou výstavu, připravenou Ostravským muzeem ve spolupráci s Archivem města Ostravy, ještě neviděli, nic není ztraceno, protože ji máte možnost navštívit až do 2. července.  Originály vzácných listin, významných pro Ostravu, už sice byly odvezeny zpátky do archivů, jsou zde ale k vidění jejich faksimile. Máte ovšem možnost vidět ještě jeden vzácný originál – sošku Petřkovické venuše, která zde bude vystavena od 7. do 11. června.

Krátká připomínka toho, co výstava nabízí

Část Ostrava nejstarší nás zavede do doby lovců mamutů. Prohlédneme si zde nejen staré nálezy z návrší Landek (nejznámější je právě Petřkovická venuše), ale i ty nově objevené. Mezi nimi dominuje mohutný mamutí kel, nedávno vyzdvižený z řečiště Odry a restaurovaný.  Připomenuta je i jantarová stezka, spojující sever a jih Evropy, jejíž přítomnost nám na Ostravsku dokládají nalezené antické mince.

Sekce Ostrava středněvěká mapuje období velkého rozmachu Ostravy v době vrcholného středověku až po zahájení industrializace. Jsou zde vystaveny nejstarší dochované písemné prameny, vztahující se k městu, jako například Dražický kodex, testament biskupa Bruna s první dochovanou písemnou zmínkou o Ostravě nebo privilegium Karla IV. konat ve městě výroční trh (nyní už vše jako faksimile). Vystaveny jsou také nejnovější archeologické nálezy dokládající řemeslnou činnost, předměty z nejbližších hradů i mincovní poklad, objevený přímo v centru Ostravy.

Ostrava pulzující zachycuje přerod Moravské Ostravy z malého řemeslnicko-zemědělského města v jedno z největších a nejvýznamnějších průmyslových center tehdejší habsburské monarchie. Stěžejním exponátem je litografie Ernsta Wilhelma Knippela z počátku 50. let 19. století zachycující Moravskou Ostravu a okolí při pohledu z Landeku. Jsou na ní zobrazeny mj. průmyslové objekty – železárny ve Vítkovicích, doly, i důležité dopravní stavby – nádraží a trať Severní dráhy Ferdinandovy.

Velmi zajímavá část výstavy s názvem Ostrava na soutoku řek představuje unikátní nivní krajinu, která byla v minulosti protkaná spletí říčních meandrů a odstavených mrtvých ramen Odry i jejích přítoků Opavy a Ostravice. Řekami probíhaly zemské hranice. Zvodnělá niva byla průchozí na brodech (Ostrava) nebo pomocí převozů (Přívoz). Na základě historických map řečiště Ostravice je připomenut fenomén toku s úzce specializovanými živočichy a rostlinami, dnes kriticky ohroženými.

Ostrava poetická je tvořena několika navzájem provázanými soubory. Zastoupeni zde jsou výhradně ostravští, respektive regionální malíři, mezi něž počítáme také reprezentativní plejádu ostravských německých autorů. Ze sbírky výtvarného umění Ostravského muzea byly vybrány kresby a grafické listy, které dosud nebyly vystavovány a jsou veřejnosti neznámé.

Část Ostrava a lidé ukazuje Ostravu minulosti, zachycenou na starých fotografiích ze sbírek Ostravského muzea jako město, kde se lidé rodí, vzdělávají, pracují, baví se, ale také umírají. Město, jež má dlouhou a bohatou historii, kterou je zajímavé poznat. Určitě nás v mnohých směrech příjemně překvapí.